Hoofdstuk I.-Benaming, zetel, doel, duur

Art.1. De vereniging draagt de naam "Regionale atletiekverenigingen Mechelen", afgekort "RAM".

Art. 2 De vereniging is gevestigd in Mechelen.

Art. 3 De vereniging heeft tot doel:

Het bevorderen van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en de atletiek in he bijzonder en zulks in de ruimste zin van het woord.

Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan en die kunnen bijdragen dit te verwezenlijken.

Art 4 De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden worden.

 

Hoofdstuk II Leden

Art. 5 Leden zijn:

  1. Stemgerechtigde leden:

- Tot de vereniging kan als stemgerechtigd lid toetreden, al wie door de Raad van bestuur wordt aanvaard.

  1. Gewone leden

- zijn leden die willen bijdragen tot verwezenlijking van het doel: zonder bestendige actieve medewerking.

  1. Ereleden

-De raad van bestuur kan op door hem te bepalen voorwaarden ook andere personen als ereleden tot de vereniging toelaten.

De Raad van Bestuur beslist soeverein over elk verzoek tot opneming van alle soorten leden.

 

Art. 6 De door de stemgerechtigde leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage zal niet hoger zijn dan tienduizend Belgische Franken of 250 Euro.

Art. 7 Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden.

Het ontslag dient bij gewone brief aan de Raad van Bestuur ter kennis te worden gesteld. Weigering om de jaarlijks bijdrage te betalen, wordt als ontslagneming gezien.

Tot uitsluiting van een lid kan alleen door de Algemene Vergadering worden besloten met tweederde-meerderheid der stemmen en nadat het lid is gehoord.

Een uittredend lid en de rechthebbenden van een overleden lid hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van gestorte bijdragen, van aanbrengsten of van andere prestaties vorderen.

 

Hoofdstuk III Bestuur

Art. 8 De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste vijf stemgerechtigde leden, benoemd voor vier jaar.

Hun mandaat kan eindigen bij ontslag, afzetting of overlijden en zij zijn steeds herkiesbaar. De leden van de raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering, beslissend bij gewone meerderheid van stemmen.

De leden van de raad van bestuur kiezen onder elkaar de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de schatbewaarder.

Art. 9 De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter, secretaris of door twee bestuurders.

De raad mag beslissen, welke ook het aantal aanwezige bestuurders is.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 10 De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor de daden van bestuur en van beschikking en algemeen beleid van de vereniging.

Alle voor de vereniging bindende akten, uitgezonderd hetgeen hierna vermeld, zullen geldig ondertekend worden door twee bestuurders, ingeval echter twee echtgenoten bestuurder zijn, is er een derde handtekening nodig.

De handtekeningen van de voorzitter en/of secretaris volstaat voor handelingen van dagelijks bestuur.

 

Hoofstuk IV Algemene Vergadering

Art;11 Elk jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden in de maand januari, op de plaats aangeduid in de bijeenroepingsbrief.

Een buitengewone Algemene Vergadering kan gehouden worden wanneer de raad van bestuur het wenselijk acht.

Art. 12 De bijeenroepingen geschieden bij gewone brief aan elk stemgerechtigd lid gericht, ten minste veertien dagen voor de vergadering.

Zij bevatten de dagorde. De vergadering mag slechts de daarop vermelde punten behandelen.

Art.13 De Algemene Vergadering is het opperste gezag van de vereniging.

Zij alleen heeft de bevoegdheid te beslissen over :

  1. het benoemen en afzetten van bestuurders
  2. de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement
  3. de goedkeuring van de rekeningen
  4. de ontbinding van de vereniging
  5. de uitsluiting van de leden
  6. alle beslissingen die de bevoegdheid van de raad van bestuur overschrijden.

Art;14 De vergadering is geldig samengesteld, behoudens andere wettelijke bepalingen, welke ook het aantal der stemgerechtigde aanwezige of vertegenwoordigde leden is.

Alle beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, behoudens andere wettelijke bepalingen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Ieder stemgerechtigd lid beschikt beschikt op de vergadering over één stem. Elk stemgerechtigd lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid, voorzien van een schriftelijke volmacht, doch, niet meer dan één.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Over de wijzigingen aan de statuten en reglement van inwendige orde, kan de Algemene Vergadering alleen dan geldig beraadslagen, wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee-derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door de stemgerechtigde leden die het verlangen.

De stemgerechtigde leden, alsook derden die bewijzen er een rechtmatig belang bij te hebben, kunnen op de zetel inzage nemen van de bescheiden.

 

Hoofdstuk V Begroting en rekeningen

 

Art. 15 Het maatschappelijk jaar begint op één november en eindigt op eenendertig oktober van ieder jaar.

Elk jaar worden de rekeningen van het afgelopen maatschappelijk jaar afgesloten. Het batig saldo van de rekeningen komt uitsluitend toe aan de vereniging.

 

Hoofdstuk VI Ontbinding en vereffening

 

Art. 16 In geval van ontbinding duidt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.

 

Art. 17 In geval van ontbinding, vrijwillig of gerechtelijk, op welk ogenblik of om welke oorzaak ook, wordt het netto-actief, dat na de vereffening der schulden en aanzuivering der lasten overblijft, besteed aan een werk met overeenkomstig doel en aan te duiden door de algemene Vergadering.

 

Hoofdstuk VII Benoemingen

 

Art. 18 Als leden van de raad van bestuur worden benoemd met algemene stemmen der buitengewone vergadering: al de stichters in deze, en deze benoeming uitdrukkelijk aanvaardend.

Alle bovenstaande mandaten zullen vier jaar duren.

De uittredende leden zullen steeds herkiesbaar zijn.

Art 19 Voor alles wat niet uitdrukkelijk in voorgaande statuten is voorzien, zal de wet van zeventwintig juni negentienhonderd eenentwintig en de wijzigingen van achtentwintig juni negentienhonderdvierentachtig van toepassing zijn.